فهرست دروس نیمسال دوم سال 97-96 ( ترم پنجم)

ورودی 94 پردیس

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

51073

داروشناسی 1 نظری

3

-

دکتر غلامرضا بهرامی- دکتر محمدی فرانی

2

51074

فرآورده های بیولوژیک

3

-

دکتر تولایی – دکتر راسخیان

3

52002

گیاهان دارویی نظری

2

-

دکتر مدرسی

4

52003

گیاهان دارویی عملی

-

1

دکتر مدرسی

5

51059

ایمنی شناسی نظری

3

-

دکتر گرگین کرمی- دکتر فرهاد سالاری – دکتر مهدی تقدسی

6

51030

ایمنی شناسی عملی

-

1

دکتر علیرضا رضایی منش

7

52058

زبان تخصصی

3

-

دکتر علی آبادی – دکتر راسخیان- دکتر محمدی فرانی- دکتر بهبود

8

52010

فارماسیوتیکس 2 نظری

3

-

دکتر تحویلیان- دکتر بهبود

9

52036

فیزیکال فارماسی 1

2

-

دکتر قباد محمدی

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

جمع واحدها : 

      21     واحد

 

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره (     )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

فارماسیوتیکس 2 نظری

داروشناسی 1 نظری

گیاهان دارویی عملی

گیاهان دارویی عملی

یکشنبه

زبان تخصصی

داروشناسی 1 نظری

گیاهان دارویی نظری

 

دوشنبه

فیزیکال فارماسی 1

ایمنی شناسی نظری

 

 

سه شنبه

فرآورده های بیولوژیک

فارماسیوتیکس 2 نظری

ایمنی شناسی عملی

ایمنی شناسی عملی

چهارشنبه

ایمنی شناسی نظری

زبان تخصصی

ایمنی شناسی عملی

ایمنی شناسی عملی

پنج شنبه