فهرست دروس نیمسال دوم سال 97-96 ( ترم        )

ورودی94 روزانه

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

51075

داروشناسی 3 نظری

2

-

دکتر غلامرضا بهرامی- دکتر محمدی فرانی

2

52019

فرآورده های بیولوژیک

2

-

دکتر تولایی – دکتر راسخیان

3

52020

فارماسیوتیکس 3 نظری

3

-

 دکتر تحویلیان- دکتر میرزایی

4

52021

فارماسیوتیکس 2 عملی

-

1

دکتر تحویلیان – دکتر بهبود

5

52004

روشهای آنالیز دستگاهی 1 نظری

3

-

دکتر شهلایی- دکتر علی آبادی

6

52037

فیزیکال فارماسی 2

2

-

دکتر قباد محمدی

7

52014

فارماکوگنوزی 1 نظری

2

-

دکتر مدرسی – دکتر مجرب

8

52025

دارودرمان بیماریها 1

3

-

دکتر شهبازی

9

52054

داروشناسی 3 عملی

-

1

دکتر کیانی

10

52056

فارماکوگنوزی 1 عملی

-

1

دکتر مدرسی – دکتر مجرب

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

جمع واحدها : 

       20   واحد

 

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره (     )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

فیزیکال فارماسی (2)

فارماسیوتیکس 2 عملی

فارماسیوتیکس 2 عملی

 

یکشنبه

دارودرمان بیماریها 1

روشهای آنالیز دستگاهی 1 نظری

داروشناسی 3 عملی

داروشناسی 3 عملی

دوشنبه

فارماکوگنوزی 1 عملی

فارماسیوتیکس 3 نظری

فارماکوگنوزی 1 نظری

فارماکوگنوزی 1 عملی

سه شنبه

فرآورده های بیولوژیک

داروشناسی 3 نظری

دارودرمان بیماریها 1

 

چهارشنبه

روشهای آنالیز دستگاهی 1 نظری

 

فارماسیوتیکس 3 نظری

 

پنج شنبه