فهرست دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 97 - 96 ( ترم ششم )

ورودی 93 پردیس

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

52014

فارماکوگنوزی (1) نظری 

2

 

دکتر مجرب – دکتر شکوهی نیا

2

52015

شیمی دارویی (1) نظری

3

 

دکتر علی آبادی – دکتر داد گر

3

52012

دارو شناسی (2) نظری

4

 

دکتر غلامرضا بهرامی – دکتر محمدی فرانی

4

52020

فارماسیوتیکس (3) نظری

3

 

دکتر میرزایی –  دکتر تحویلیان   

5

53006

کارآموزی دارو خانه شهری (2)

-

 

2

دکتر علی آبادی – دکتر محمدی فرآنی – دکتر شهبازی – دکتر شجاعی

6

52025

دارو درمان بیماریها (1)

3

 

دکتر شهبازی – دکتر شجاعی

7

52011

فارماسیوتیکس (2) عملی

2

 

دکتر بهبود – دکتر تحویلیان  

8

52037

فیزیکال فارماسی (2)

2

 

دکتر قباد محمدی

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

جمع واحدها : 

          21     واحد

 

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره (                                       )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

فیزیکال فارماسی (2)

دارو شناسی (2) نظری

فارماسیوتیکس (3) نظری

 

یکشنبه

دارو درمان بیماریها (1)

فارماسیوتیکس (2) عملی

فارماسیوتیکس (2) عملی

 

دوشنبه

فارماکوگنوزی (1) نظری 

 

 

 

سه شنبه

شیمی دارویی (1) نظری

دارو شناسی (2) نظری

دارو درمان بیماریها (1)

 

چهارشنبه

شیمی دارویی (1) نظری

دارو شناسی (2) نظری

فارماسیوتیکس (3) نظری

 

پنج شنبه