ورودی 93 روزانه

فهرست دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 ( ترم هشتم )

ورودی 93 روزانه

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

52022

فارماکوگنوزی 2 نظری

3

-

دکتر مجرب

2

52024

شیمی دارویی 2

3

-

دکتر علی آبادی – دکتر شهلایی

3

52032

سم شناسی نظری

2

-

دکتر حسین زاده – دکتر کیانی

4

52033

سم شناسی عملی

-

2

دکتر حسین زاده – دکتر کیانی

5

52035

دارودرمان بیماری 2

3

-

دکتر شهبازی

6

52030

فارماسیوتیکس 4 نظری

2

-

دکتر بهبود

7

52021

فارماسیوتیکس 3 عملی

-

1

دکتر میرزایی - دکتر تحویلیان

8

53006

کارآموزی داروخانه شهری 2

-

2

دکتر علی آبادی – دکتر محمدی فرانی

9

 52052

اطلاع رسانی دارویی

2

-

 دکتر شهبازی

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

جمع واحدها : 

      20    واحد

 

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره (               )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

شیمی دارویی 2

فارماکوگنوزی 2 نظری

 

 

یکشنبه

سم شناسی نظری

دارودرمان بیماری 2

دوشنبه

شیمی دارویی 2

 

فارماسیوتیکس 4 نظری

 

سه شنبه

دارودرمان بیماری 2

فارماکوگنوزی 2 نظری

سم شناسی عملی

سم شناسی عملی

 

چهارشنبه

فارماسیوتیکس 3 عملی

فارماسیوتیکس 3 عملی

اطلاع رسانی دارویی 

 

پنج شنبه