ورودی 92 پردیس

فهرست دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 ( ترم نهم)

ورودی 92 پردیس

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

52023

فارماکوگنوزی 2 عملی

-

2

دکتر مدرسی

2

53007

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری 1

-

3

دکتر علی آبادی

3

52040

فارماسیوتیکس 5 نظری

2

-

 دکتر فتاحی

4

52038

دارو درمان بیماریها 3

3

-

دکتر شهبازی

5

52031

فارماسیوتیکس 4 عملی

-

1

دکتر بهبود

6

52034

کشت سلولی

1

-

دکتر حسین زاده – دکتر راسخیان

7

52046

کنترل میکروبی داروها نظری

2

-

دکتر میرزایی

8

52042

کنترل فیزیکوشیمیایی داروها نظری

2

-

دکتر شیری

9

52039

فرآورده های آرایشی بهداشتی

2

-

دکتر تحویلیان

10

51079

پلیمر

2

-

دکتر فتاحی

11

52060

کشت سلولهای گیاهی نظری

2

-

دکتر مدرسی – دکتر مجرب

12

 

 

 

 

 

جمع واحدها : 

20 واحد

 

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره (     )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

 

کنترل میکروبی داروها نظری


کارآموزی در عرصه 1

یکشنبه

فارماکوگنوزی 2 عملی

فارماکوگنوزی 2 عملی

دارو درمان بیماریها 3

 کارآموزی در عرصه 1

دوشنبه

فارماسیوتیکس 5 نظری

 فرآورده های آرایشی بهداشتی

کشت سلولی

کارآموزی در عرصه 1

سه شنبه

کنترل فیزیکوشیمیایی داروها نظری

دارو درمان بیماریها 3

فارماسیوتیکس 4 عملی

 کارآموزی در عرصه 1

چهارشنبه

کشت سلولهای گیاهی نظری

پلیمر

فارماسیوتیکس 4 عملی

کارآموزی در عرصه 1

پنج شنبه