ورودی 92 روزانه

فهرست دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 ( ترم دهم )

ورودی 92 روزانه

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

52041

فارماسیوتیکس 5 عملی

-

1

دکتر فتاحی

2

52047

کنترل میکروبی داروها عملی

-

1

دکتر میرزایی

3

52043

کنترل فیزیکوشیمیایی عملی

-

1

دکتر شیری

4

53007

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری 1

-

3

دکتر علی آبادی

5

53001

کارآموزی مقدمانی صنعت

-

2

دکتر شیری - دکتر میرزایی

6

52045

بیوفارماسی و فارماکوکینیتیک

3

-

دکترقباد محمدی - دکتر شیری

7

52049

دارو سازی هسته ای

2

-

دکتر ورمیرا

8

52062

طب و دارو سازی سنتی

2

-

دکتر فرزایی

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

جمع واحدها : 

13 واحد

 

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره (            )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

 

 

 

 

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری 1

یکشنبه

کنترل فیزیکوشیمیایی عملی

کنترل فیزیکوشیمیایی عملی

 

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری 1

کنترل میکروبی داروها عملی

کنترل میکروبی داروها عملی

دوشنبه

داروسازی هسته ای

بیوفارماسی و فارماکوکینیتیک

طب و داروسازی سنتی

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری 1

سه شنبه

فارماسیوتیکس 5 عملی

فارماسیوتیکس 5 عملی

 

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری 1

چهارشنبه

بیوفارماسی و فارماکوکینیتیک

 

 

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری 1

پنج شنبه