رنامه امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 97 – 96 رشته دارو سازی پردیس

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 97 – 96 رشته دارو سازی پردیس

ایام هفته

تاریخ

ورودی 92 پردیس

ورودی 93 پردیس

ورودی 94 پردیس

شنبه

 

97/4/2

 

دارو شناسی 2 نظری (4 واحدی )

12/30 – 10/30

فارماکولوژی (1) نظری

12/30 – 10/30

یکشنبه

 

97/4/3

دارو درمان بیماریها 3

10/30- 8/30

 

 

دوشنبه

 

97/4/4


دارو درمان بیماریها (1)

12/30 – 10/30

ایمنی شناسی

12/30 – 10/30

سه شنبه

 

97/4/5

کشت سلولهای گیاهی

12/30 – 10/30

 

 

چهارشنبه

 

97/4/6

 

فیزیکال فارماسی (2)

12/30 – 10/30

فیزیکال فارماسی (1)

12/30 – 10/30

پنج شنبه

 

97/4/7

کنترل میکروبی داروها

12/30 – 10/30

 

 

جمعه

97/4/8

 

 

 

شنبه

 

97/4/9

فارماسیوتیکس (5) نظری

12/30 – 10/30

فارماسیوتیکس (3) نظری

12/30 – 10/30

زبان تخصصی

10/30- 8/30

یکشنبه

 

97/4/10

کشت سلولی

12/30 – 10/30

 

 

دوشنبه

 

97/4/11

 

شیمی دارویی (1)

10/30- 8/30

فرآورده های بیولوژیک

12/30 – 10/30

سه شنبه

 

97/4/12

 

 

 

چهارشنبه

 

97/4/13

  پلیمر

12/30 – 10/30

 

فارماسیوتیکس (2) نظری

10/30- 8/30

پنج شنبه

 

97/4/14

 

فارماکوگنوزی (1) نظری

12/30 – 10/30

 

جمعه

97/4/15

 

 

 

شنبه

 

97/4/16

کنترل فیزیکوشیمیایی داروها

12/30 – 10/30

 

 

یکشنبه

 

97/4/17

فر آورده های آرایشی

15 – 13/30

کارآموزی داروخانه شهری (2)

12/30 – 10/30

گیاهان دارویی

10/30- 8/30