دانشجویان خارجی ورودی 97

فهرست دروس نیمسال    اول    سال تحصیلی 98 - 97   ( ترم اول )  دانشجویان خارجی

ورودی 97

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

51505

شیمی مقدماتی

4

-

دکتر آرام رضایی

2

51602

ادبیات فارسی

3

-

 

3

51601

تربیت بدنی (1)

-

1

آقای مظاهری

4

51504

زیست شناسی مقدماتی (1)

2

-

دکتر تولایی دکتر راسخیان دکتر یدا... بهرامی

5

51503

زیست شناسی مقدماتی (2)

2

-

دکتر تولایی دکتر راسخیان دکتر یدا... بهرامی

6

51061

تشریح نظری و عملی

1

5/0

 

7

51062

بافت شناسی نظری و عملی

1

5/0

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

جمع واحدها : 

15 واحد

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره                         )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

سه شنبه

زیست شناسی (1) مقدماتی

تشریح نظری و عملی

 

شیمی مقدماتی

چهارشنبه

شیمی مقدماتی

بافت شناسی نظری و عملی

زیست شناسی (2) مقدماتی

 

پنج شنبه

تربیت بدنی (1)

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ ۱۲:۱۱