فهرست دروس نیمسال    اول    سال تحصیلی 98 - 97   ( ترم سوم )  دانشجویان خارجی

ورودی 96

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

51048

بیولوژی مولکولی و ژنتیک

2

-

دکتر تولایی دکتر راسخیان دکتر یدا... بهرامی

2

51012

فیزیولوژی (1) نظری

4

-

دکتر گودینی دکتر مراد پور دکتر هوشنگ نجفی * - دکتر محمدیان

3

51059

ایمنی شناسی نظری

3

-

دکتر تقدسی دکتر سالاری دکتر گرگین کرجی *

4

51030

ایمنی شناسی عملی

-

1

دکتر علیرضا رضایی منش

5

51033

اصول و کلیات خدمات بهداشتی

1

-

آقای کیومرث امیری

6

51020

شیمی تجزیه نظری

2

-

خانم دکتر جعفری

7

51021

شیمی تجزیه عملی

-

1

خانم دکتر جعفری

8

51015

شیمی آلی (1) نظری

3

-

دکتر دادگر دکتر علی آبادی

9

 

مقدمات گیاه شناسی

2

-

دکتر مدرسی دکتر مجرب  - دکتر شکوهی نیا

10

51064

کمکهای اولیه

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

جمع واحدها : 

19 واحد

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره                         )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

 

فیزیولوژی (1) نظری

شیمی تجزیه عملی

 

یکشنبه

شیمی تجزیه نظری

ایمنی شناسی نظری

 

 

دوشنبه

کمکهای اولیه

بیولوژی مولکولی و ژنتیک

اصول و کلیات خدمات بهداشتی

 

سه شنبه

 

تشریح نظری و عملی

شیمی آلی (1) نظری

مقدمات گیاه شناسی

چهارشنبه

ایمنی شناسی نظری

فیزیولوژی (1) نظری

شیمی آلی (1) نظری

ایمنی شناسی عملی

پنج شنبه

 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ ۱۲:۱۱