ورودی 96 روزانه

فهرست دروس نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 96   ( ترم    اول  )

ورودی 96

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

51048

بیولوژی مولکولی و ژنتیک

2

-

دکتر تولایی* – دکتر راسخیان-دکتربهرامی

2

51125

شیمی عمومی نظری

3

-

دکتر شهلایی

3

51126

شیمی عمومی عملی

-

1

دکتر شهلایی

4

51062

بافت شناسی نظری عملی

1

0.5

دکتر میرزایی

5

51061

تشریح نظری عملی

1

0.5

دکتر کشاورزی

6

51054

بیوشیمی پایه نظری

3

-

دکتر حق نظری-دکترویسی-دکتررحیمی-دکترنعمانی-دکترخدارحمی

7

51055

بیوشیمی پایه عملی

-

1

دکتر حق نظری-دکترویسی-دکتررحیمی-دکترنعمانی-دکترخدارحمی

8

51601

تربیت بدنی (1)

-

1

آقای مظاهری-خانم ملکی

9

51602

ادبیات فارسی

3

-

آقای مرادی

10

51700

اندیشه اسلامی (1)

2

-

آقای اسدی-خانم دکترکهریزی

11

51033

اصول کلیات خدمات بهداشتی

1

-

آقای کیومرث امیری

 

جمع واحدها : 

       20  واحد

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره (   3  )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12- 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

بیوشیمی پایه نظری

 

 

اندیشه اسلامی (1)

بیوشیمی پایه نظری

 

یکشنبه

شیمی عمومی نظری

بیوشیمی پایه عملی گروه A

بیوشیمی پایه عملی گروه B

شیمی عمومی عملی گروه B

شیمی عمومی عملی گروه A

دوشنبه

بیولوژی مولکولی و ژنتیک

تربیت بدنی (1)

دختران

بیوشیمی پایه عملی گروه A

 

سه شنبه

بیوشیمی پایه نظری

 

شیمی عمومی نظری

بافت شناسی و تشریح

 

چهارشنبه

ادبیات فارسی

11 - 8

اصول خدمات بهداشتی

8 هفته اول

تربیت بدنی (1)

پسران

 

پنج شنبه