ورودی 96

فهرست دروس نیمسال    اول    سال تحصیلی 98 - 97   ( ترم سوم)

ورودی 96

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

51064

کمک های اولیه

5/0

5/0

آقای صبور

2

51013

فیزیولوژی (2) نظری

4

-

دکتر ندایی دکتر هوشنگ نجفی* دکتر فرهاد شاه ویسی - دکتر گودینی

3

51014

فیزیولوژی (2) عملی

-

1

دکتر ندایی - دکتر گودینی - دکتر هوشنگ نجفی*

4

51015

شیمی آلی (1) نظری

3

-

دکتر ادیبی دکتر دادگر

5

51059

ایمنی شناسی نظری

3

-

دکتر تقدسی دکتر فرهاد سالاری دکتر علی گرگین کرجی *

6

51030

ایمنی شناسی عملی

-

1

دکتر علیرضا رضایی منش

7

51703

تاریخ امامت

2

-

 

8

51702

آئین زندگی

2

-

 

9

51090

ریاضیات

2

-

دکتر محمود امیری

10

51604

تربیت بدنی (2)

-

1

آقای مظاهری

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

جمع واحدها : 

20 واحد

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره                         )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

کمک های اولیه(نظری)

فیزیولوژی (2) نظری

شیمی آلی (1) نظری

فیزیولوژی (2) عملی

گروه A

یکشنبه

فیزیولوژی (2) نظری

شیمی آلی (1) نظری

ریاضیات

فیزیولوژی (2) عملی

گروه B

دوشنبه

ایمنی شناسی نظری

ایمنی شناسی عملی

 

فیزیولوژی (2) عملی

گروه C

سه شنبه

فیزیولوژی (2) نظری

تاریخ امامت ( دو کلاس )

(خواهران برادران)

کمک های اولیه(عملی)

 

چهارشنبه

ایمنی شناسی نظری

آئین زندگی ( دو کلاس )

(خواهران برادران)

ایمنی شناسی عملی

 

پنج شنبه

 

تربیت بدنی (2)

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ ۱۲:۰۳