95 روزانه

فهرست دروس نیمسال اولسال تحصیلی 97 - 96 ( ترم    سوم  )

ورودی 95

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

51064

کمک های اولیه

0.5

0.5

آقای صبور

2

51013

فیزیولوژی (2) نظری

4

-

دکترنجفی*-دکترگودینی-دکترشاه ویسی-دکترندایی

3

51014

فیزیولوژی (2) عملی

-

1

دکترنجفی*-دکترگودینی -دکترندایی

4

51015

شیمی آلی (1) نظری

3

-

دکتر علی آبادی – دکتر ادیبی*

5

51059

ایمنی شناسی نظری

3

-

دکتر گرگین کرجی* – دکتر فرهاد سالاری – دکتر مهدی تقدسی

6

51030

ایمنی شناسی عملی

-

1

دکترعلیرضا رضایی منش

7

51703

تاریخ امامت

2

-

آقای صبوری

8

51705

تفسیر موضوعی قرآن

2

-

آقای زرین فام

9

51019

میکروب شناسی عملی

-

1

دکترعبیری*-دکترمهاجری-دکترنعمان پور-دکتراکیا-دکترالوندی-دکترقمری

10

51033

اصول خدمات بهداشتی

1

-

آقای کیومرث امیری

11

51604

تربیت بدنی (2)

 

1

آقای مظاهری-خانم عسگری

جمع واحدها : 

       20  واحد

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره (   5 )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12- 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

 

شیمی آلی (1) نظری

 

فیزیولوژی (2) نظری

تربیت بدنی (2) دختران

فیزیولوژی (2) عملی گروه A

یکشنبه

فیزیولوژی (2) نظری

ایمنی شناسی نظری

اصول خدمات بهداشتی

8 هفته اول

فیزیولوژی (2) عملی گروه B

دوشنبه

کمک های اولیه

 

شیمی آلی (1) نظری

 

سه شنبه

فیزیولوژی (2) نظری

 

تاریخ امامت

میکروب شناشی عملی گروه C

میکروب شناشی عملی گروه D

ایمنی شناسی عملی گروه A

ایمنی شناسی عملی گروه B

چهارشنبه

ایمنی شناسی نظری

 

تفسیر موضوعی قرآن

میکروب شناسی عملی گروه A

میکروب شناسی عملی گروه B

ایمنی شناسی عملی گروه C

ایمنی شناسی عملی گروه D

پنج شنبه

تربیت بدنی (2)

پسران