94 روزانه

فهرست دروس نیمسال    اول              سال تحصیلی                 97 - 96           ( ترم    پنجم          )

ورودی 94 روزانه

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

51073

دارو شناسی (1) نظری

3

-

دکتر بهرامی – دکتر محمدی فرآنی

2

51065

اخلاق و قوانین در دارو سازی

2

-

دکتر شهبازی

3

52002

گیاهان دارویی نظری

2

-

دکتر مدرسی

4

52003

گیاهان دارویی عملی

-

1

دکتر مدرسی

5

51074

دارو شناسی (2) نظری

3

-

دکتر بهرامی – دکتر محمدی فرآنی

6

51077

زبان تخصصی و واژه شناسی

3

-

دکترمجرب-دکتربهبود-دکترمحمدی فرانی-دکترعلی آبادی*

7

52010

فارماسیوتیکس (2) نظری

3

-

دکتر تحویلیان – دکتر میرزایی* – دکتر بهبود

8

52036

فیزیکال فارماسی (1)

2

-

دکتر قباد محمدی

9

    تفسیر موضوعی قرآن
2   -  

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

جمع واحدها : 

       21  واحد

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره (      4       )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12- 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

گیاهان دارویی عملی گروه A

دارو شناسی (1)

8 هفته دوم

گیاهان دارویی نظری

 

یکشنبه

زبان تخصصی و واژه شناسی

دارو شناسی

 

 

دوشنبه

فارماسیوتیکس (2) نظری

تفسیر موضوعی قرآن

گیاهان دارویی عملی گروه B

گیاهان دارویی عملی گروه A

سه شنبه

زبان تخصصی و واژه شناسی

 

دارو شناسی

فارماسیوتیکس (2) نظری

 

چهارشنبه

فیزیکال فارماسی (1)

 

دارو شناسی

 

 

پنج شنبه

اخلاق و قوانین در دارو سازی