ورودی 94 پردیس

فهرست دروس نیمسال    اول              سال تحصیلی                 97 - 96           ( ترم    چهارم          )

ورودی 94 پردیس

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

51013

فیزیولوژی (2) نظری

4

-

دکترنجفی*-دکترگودینی-دکترشاه ویسی-دکترندایی

2

51024

انگل شناسی و قارچ شناسی نظری

3

-

دکتر نظری – دکتر حمزوی *– دکتر میکائیلی – دکتر لیمویی

3

51025

انگل شناسی و قارچ شناسی عملی

-

1

دکتر نظری – دکتر حمزوی *– دکتر میکائیلی – دکتر لیمویی

4

51018

ویروس شناسی

1

-

دکتر بابایی

5

52026

بیوتکنولوژی دارویی

3

-

دکتر راسخیان* – دکتر تولایی-دکتربهرامی

6

51704

انقلاب اسلامی

2

-

آقای زرین فام

7

52000

فارماسیوتیکس (1) مقدمات

2

-

دکتر تحویلیان

8

51065

اخلاق و قوانین در دارو سازی

2

-

دکتر شهبازی

9

52007

بیوشیمی بالینی

2

-

دکتر نعمانی

10

51058

شیمی آلی (2) عملی

-

1

دکتر ادیبی* – دکتر علی آبادی

11

 

 

 

 

 

جمع واحدها : 

       21  واحد

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره (6 )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12- 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

انگل شناسی و قارچ شناسی نظری

فیزیولوژی (2) نظری

انقلاب اسلامی ایران

 

یکشنبه

فیزیولوژی (2) نظری

8 هفته اول

بیوتکنولوژی دارویی

آمفی تئاتر دانشکده

 

 

انگل شناسی و قارچ شناسی نظری

8 هفته دوم

دوشنبه

انگل شناسی و قارچ شناسی نظری

فارماسیوتیکس (1) مقدمات

انگل شناسی عملی گروه A

انگل شناسی عملی گروه B

سه شنبه

فیزیولوژی (2) نظری

 

بیوتکنولوژی دارویی

آمفی تئاتر دانشکده

شیمی آلی (2) عملی گروه A

شیمی آلی (2) عملی گروه B 

چهارشنبه

بیوشیمی بالینی

 

ویروس شناسی

 

 

پنج شنبه

اخلاق و قوانین در دارو سازی