ورودی 94 پردیس

فهرست دروس نیمسال    اول    سال تحصیلی 98 - 97   ( ترم ششم)

ورودی 94 پردیس

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

51074

دارو شناسی (2) نظری

3

-

دکتر غلامرضا بهرامی *   دکتر احمد محمدی فرآنی

2

52020

فارماسیوتیکس (3) نظری

3

-

دکتر تحویلیان دکتر میرزایی *

3

52011

فارماسیوتیکس (2) عملی

-

1

دکتر تحویلیان * دکتر میرزایی دکتر بهبود

4

52004

روشهای آنالیز دستگاهی (1) نظری

3

-

دکتر دادگر   دکتر هادی ادیبی *

5

52037

فیزیکال فارماسی (2)

2

-

دکتر قباد محمدی

6

52014

فارماکوگنوزی (1) نظری

2

-

دکتر مهدی مجرب

7

52015

شیمی دارویی (1)

3

-

دکتر علی آبادی دکتر شهلایی *   دکتر دادگر

8

51075

دارو شناسی (3) نظری

2

-

دکتر غلامرضا بهرامی *   دکتر احمد محمدی فرانی

9

52056

فارماکوگنوزی (1) عملی

-

1

دکتر مهدی مجرب

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

جمع واحدها : 

20 واحد

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره                         )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

شیمی دارویی (1)

روشهای آنالیز دستگاهی (1) نظری

فارماکوگنوزی (1) عملی

فارماکوگنوزی (1) عملی

یکشنبه

روشهای آنالیز دستگاهی (1) نظری

دارو شناسی (2) نظری

 

 

دوشنبه

شیمی دارویی (1)

فارماسیوتیکس 3 نظری

فارماکوگنوزی (1) نظری

 

سه شنبه

فارماسیوتیکس (2) عملی

دارو شناسی (3 ) نظری

فارماسیوتیکس (2) عملی

 

چهارشنبه

فارماسیوتیکس 3 نظری

دارو شناسی (2) نظری

 

 

پنج شنبه

فیزیکال فارماسی (2)

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ ۱۲:۰۸