ورودی 93 روزانه

فهرست دروس نیمسال    اول              سال تحصیلی                 97 - 96           ( ترم    هفتم          )

ورودی 93 روزانه

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

52014

فارماکوگنوزی (1) نظری

2

-

دکتر مدرسی* – دکتر مجرب

2

52015

شیمی دارویی (1)

3

-

دکتر شهلایی – دکتر علی آبادی

3

52013

دارو شناسی (2) عملی

-

1

دکتر کیانی

4

52020

فارماسیوتیکس (3) نظری

3

-

دکتر بهبود – دکتر تحویلیان *– دکتر میرزایی

5

52011

فارماسیوتیکس (2) عملی

-

1

دکتر تحویلیان –دکتر بهبود

6

52016

آمار زیستی و کار با بسته های آماری نظری

2

-

دکتر سالاری

7

52017

آمار زیستی و کار با بسته های آماری عملی

-

1

دکترسالاری

8

53000

کارآموزی داروخانه شهری (1)

-

2

دکتر علی آبادی – دکتر محمدی فرآنی

9

52025

دارو درمان بیماریها (1)

3

-

دکتر شهبازی

10

52037

فیزیکال فارماسی (2)

2

-

دکتر قباد محمدی

11

 

 

 

 

 

جمع واحدها : 

        20 واحد

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره (   2 ساختمان جدید پزشکی       )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12- 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

فیزیکال فارماسی (2)

 

 

فارماکوگنوزی (1) نظری

 

یکشنبه

دارو درمان بیماریها (1)

فارماسیوتیکس (3) نظری

 

 

دوشنبه

شیمی دارویی (1)

آمار زیستی نظری و عملی

13 - 10

دارو شناسی (2) عملی گروه A

دارو شناسی (2) عملی گروه B

سه شنبه

فارماسیوتیکس (2) عملی گروه A

فارماسیوتیکس (2) عملی گروه B

دارو درمان بیماریها (1)

 

چهارشنبه

کارآموزی داروخانه شهری (1)

 

آمار زیستی و کار با بسته های آماری نظری

فارماسیوتیکس (3) نظری

 

پنج شنبه

 کارآموزی داروخانه شهری (1)

 

شیمی دارویی (1)