فهرست دروس نیمسال    اول              سال تحصیلی                 97 - 96           ( ترم    ششم         )

ورودی 93پردیس

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

52001

دارو شناسی (1) نظری

4

-

دکتر بهرامی – دکتر محمدی فرآنی

2

52010

فارماسیوتیکس (2) نظری

3

-

دکتر تحویلیان – دکتر میرزایی* – دکتر بهبود

3

52036

فیزیکال فارماسی (1)

2

-

دکتر قباد محمدی

4

52019

فرآورده های بیولوژیک

2

-

دکتر راسخیان – دکتر تولایی*

5

52018

واژه شناسی در دارو سازی و پزشکی

2

-

دکتر محمدی فرآنی – دکتر علی آبادی*-دکتر مجرب

6

52029

مدیریت و اقتصاد در دارو سازی

2

-

دکتر کرمی متین

7

52005

روشهای آنالیز دستگاهی عملی

-

1

دکتر شهلایی* – دکتر مجرب – دکتر ارکان – دکتر ادیبی – آقای جوادی

8

52016

آمار زیستی و کار با بسته های آماری نظری

2

-

دکتر سالاری

9

52017

آمار زیستی و کار با بسته های آماری عملی

-

1

دکتر سالاری

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

جمع واحدها : 

        19  واحد

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره (   2 دارو سازی          )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12- 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

واژه شناسی

 

 

فارماکولوژی

8 هفته دوم

روشهای آنالیز دستگاهی عملی گروه A

روشهای آنالیز دستگاهی عملی گروه B

یکشنبه

فرآورده های بیولوژیک

فارماکولوژی

 

 

 

دوشنبه

فارماسیوتیکس (2) نظری

آمار زیستی و کار با بسته های آماری  13 - 10

 

 

سه شنبه

 

فارماکولوژی

 

فارماسیوتیکس (2) نظری

 

چهارشنبه

فیزیکال فارماسی (1)

 

فارماکولوژی

 

مدیریت و اقتصاد در دارو سازی

 

پنج شنبه