ورودی 92 روزانه

                   فهرست دروس نیمسال    اول              سال تحصیلی                 97 - 96           ( ترم    نهم    )                                           

                              ورودی 92 روزانه

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

52023

فارماکوگنوزی (2) عملی

-

2

دکتر مدرسی

2

52028

شیمی دارویی (3)

3

-

دکتر شهلایی* – دکتر علی آبادی

3

52040

فارماسیوتیکس (5) نظری

2

-

دکتر تحویلیان – دکتر میرزایی – دکتر بهبود*

4

52038

دارو درمان بیماریها (3)

3

-

دکتر شهبازی

5

52031

فارماسیوتیکس (4) عملی

-

1

دکتر بهبود – دکتر میرزایی*

6

52034

کشت سلولی

1

-

دکتر حسین زاده *– دکتر راسخیان-دکتر تولایی

7

52046

کنترل میکروبی داروها نظری

2

-

دکتر میرزایی

8

52042

کنترل فیزیکوشیمیایی داروها نظری

2

-

دکتر بهبود –دکتر تحویلیان – دکتر میرزایی*

9

52039

فرآورده های آرایشی بهداشتی

2

-

دکتر تحویلیان

10

52052

درس اختیاری (1) اطلاع رسانی دارویی

2

-

دکتر فرزایی

11

 51088

درس اختیاری 2 شیمی گیاهی

2

 -

 دکتر مجرب - دکتر شکوهی نیا

جمع واحدها : 

       20  واحد

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره (             )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12- 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

کنترل فیزیکوشیمیایی داروها نظری

کلاس 2 ساختمان قدیم پزشکی

 

شیمی دارویی (3)

کلاس شماره 3 داروسازی

فرآورده های آرایشی بهداشتی

کلاس شماره 2 داروسازی

فارماکوگنوزی (2) عملی گروه A

یکشنبه

فارماکوگنوزی (2) عملی

B

 

فارماکوگنوزی (2) عملی

B

 

دارو درمان بیماریها (3)

کلاس شماره 3 داروسازی

 شیمی گیاهی
کلاس شماره 3 داروسازی

دوشنبه

فارماسیوتیکس (5)نظری
کلاس 1 ساختمان جدید پزشکی

کنترل میکروبی داروها

کلاس 4 دارو سازی

شیمی دارویی (3)

کلاس شماره 3 داروسازی

کشت سلولی

کلاس شماره 3 داروسازی

سه شنبه

 

دارو درمان بیماریها (3)

کلاس شماره 3 داروسازی

فارماکوگنوزی (2) عملی

A

فارماکوگنوزی (2) عملی

A

چهارشنبه

فارماسیوتیکس (4) عملی

 

 فارماسیوتیکس (4) عملی

اطلاع رسانی دارویی

کلاس 4 ساختمان جدید پزشکی

 

پنج شنبه