ورودی 92 پردیس

                                               فهرست دروس نیمسال اولسال تحصیلی    97 - 96 ( ترم    هشتم )                                                                                                                                                         

ورودی 92 پردیس

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

52022

فارماکوگنوزی (2)

3

-

*دکتر مجرب – دکتر مدرسی

2

52028

شیمی دارویی (3)

3

-

دکتر علی آبادی – دکتر شهلایی

3

52032

سم شناسی نظری

2

-

دکتر کیانی* – دکتر حسین زاده

4

52033

سم شناسی عملی

-

2

دکتر کیانی *– دکتر حسین زاده

5

52035

دارو درمان بیماریها (2)

3

-

دکتر شهبازی

6

52037

فیزیکال فارماسی (2)

2

-

دکتر قباد محمدی

7

53000

کارآموزی داروخانه شهری (1)

-

2

دکترعلی آّبادی-دکترمحمدی فرانی

8

52030

فارماسیوتیکس (4) نظری

2

-

دکتر میرزایی *– دکتر بهبود

9

51200

پایان نامه (1)

-

2

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

جمع واحدها : 

       21  واحد

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره (             )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12- 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

فیزیکال فارماسی (2)

کلاس 4 دارو سازی

 

 

شیمی دارویی (3)

کلاس شماره 3 داروسازی

فارماسیوتیکس (4) نظری

کلاس 5 دارو سازی

 

یکشنبه

سم شناسی نظری

کلاس 6 ساختمان جدید پزشکی

دارو درمان بیماریها (2(

کلاس 3 ساختمان جدید پزشکی

سم شناسی عملی گروه A

سم شناسی عملی گروه B

دوشنبه

فارماکوگنوزی (2) نظری
کلاس 3 ساختمان جدید پزشکی

 

شیمی دارویی (3)

کلاس شماره 3 داروسازی

 

سه شنبه

دارو درمان بیماریها (2(

کلاس 2 دارو سازی

فارماکوگنوزی (2) نظری

داروخانه مدل

 

 

چهارشنبه

کارآموزی داروخانه شهری (1)

کلاس 2 ساختمان جدید پزشکی

 

 

 

پنج شنبه

 کارآموزی داروخانه (1)

 

 

 

·         دانشجویان  ورودی 92 پردیس فقط مجازند با اخذ واحد پایان نامه 21 واحد را در اینترم اخذ نمایند در غیر اینصورت مجازبه اخذ بیش از 20 واحد نیستند .