فهرست دروس نیمسال    اول    سال تحصیلی 98 - 97   ( ترم دهم )

ورودی 92 پردیس

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

52024

شیمی دارویی (2)

3

-

دکتر علی آبادی دکتر شهلایی دکتر دادگر

2

52041

فارماسیوتیکس (5) عملی

-

1

دکتر علی فتاحی

3

52047

کنترل میکروبی داروها عملی

-

1

دکتر شهلا میرزایی

4

52043

کنترل فیزیکوشیمیایی داروها عملی

-

1

دکتر شیری

5

53001

کارآموزی مقدماتی صنعت

-

2

دکتر شیری

6

53008

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری (2)

-

3

دکتر شهبازی دکتر علی آبادی دکتر شجاعی *

7

52045

بیوفارماسی و فارماکوکینیتیک

3

-

دکتر شیری * - دکتر تحویلیان دکتر قباد محمدی

8

51088

درس اختیاری (2) شیمی گیاهی

2

-

دکتر مدرسی

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

جمع واحدها : 

16 واحد

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره                         )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

 

    شیمی گیاهی

 

 

یکشنبه

شیمی دارویی (2)

کنترل فیزیکوشیمیایی عملی

کنترل میکروبی داروها عملی

 

دوشنبه

 

فارماسیوتیکس (5) عملی 

بیوفارماسی

 

سه شنبه

 

شیمی دارویی (2)

فارماسیوتیکس (5) عملی 

 

چهارشنبه

بیوفارماسی

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ ۱۲:۱۰