فهرست دروس نیمسال    اول    سال تحصیلی 98 - 97   ( ترم یازدهم )

ورودی 92 روزانه

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

52044

کنترل مسمومیت

2

-

دکتر امیرکیانی* دکترلیلا حسین زاده

2

53008

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری (2)

-

3

دکتر علی آبادی دکتر فرود شهبازی دکتر لیدا شجاعی *

3

53002

کارآموزی داروخانه بیمارستانی

-

2

دکتر فرود شهبازی دکتر لیدا شجاعی *

4

51076

درس اختیاری (3) کشت سلولهای گیاهی

2

-

 

5

51079

درس اختیاری (4) پلیمر

2

-

 

6

51201

پایان نامه (2)

-

2

 

7

51202

پایان نامه (3)

-

4

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

جمع واحدها : 

21 واحد

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره                         )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

کارآموزی داروخانه بیمارستانی

کارآموزی داروخانه بیمارستانی

پلیمر

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری

یکشنبه

کارآموزی داروخانه بیمارستانی

کارآموزی داروخانه بیمارستانی

کشت سلولهای گیاهی

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری

دوشنبه

کارآموزی داروخانه بیمارستانی

کارآموزی داروخانه بیمارستانی

 

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری

سه شنبه

کارآموزی داروخانه بیمارستانی

کارآموزی داروخانه بیمارستانی

کنترل مسمومیت

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری

چهارشنبه

کارآموزی داروخانه بیمارستانی

کارآموزی داروخانه بیمارستانی

 

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری

پنج شنبه

 

 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ ۱۲:۰۹