ورودی 91 روزانه

فهرست دروس نیمسال    اول  سال تحصیلی 97 - 96  ( ترم   یازده )

ورودی 91

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

52044

کنترل مسمومیت

2

-

دکتر کیانی – دکتر حسین زاده

2

53008

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری (2)

-

3

دکترعلی آبادی

3

53002

کارآموزی داروخانه بیمارستانی

-

2

دکترشهبازی

4

52100

درس اختیاری(3) روانشناسی

2

-

دکتر فروغی

5

51076

درس اختیاری (4) کشت و بافت سلولهای گیاهی

2

-

دکترتولایی-دکتر مجرب-دکترمدرسی

6

51201

پایان نامه (2)

-

2

 

7

51202

پایان نامه(3)

-

4

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

جمع واحدها : 

       17  واحد

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره (             )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12- 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

کارآموزی داروخانه بیمارستانی

 

کارآموزی داروخانه بیمارستانی

 

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری

یکشنبه

کارآموزی داروخانه بیمارستانی

کارآموزی داروخانه بیمارستانی

روانشناسی

کلاس 5 ساختمان جدید پزشکی

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری

دوشنبه

کارآموزی داروخانه بیمارستانی

کارآموزی داروخانه بیمارستانی

کشت و بافت سلولهای گیاهی

کلاس 5 ساختمان جدید پزشکی

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری

سه شنبه

کارآموزی داروخانه بیمارستانی

 

کارآموزی داروخانه بیمارستانی

کنترل مسمومیت

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری

چهارشنبه

کارآموزی داروخانه بیمارستانی

کارآموزی داروخانه بیمارستانی

 

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری

پنج شنبه

 

 

 

 

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری