برنامه امتحانات میان ترم 97-96

 

ردیف

 

نام درس

 

 

روز و تاریخ

 

ساعت آزمون

 

ورودی

 

1

ایمنی شناسی

شنبه 96/8/6

12-14

ورودی 95

 

2

واژه شناسی

شنبه 96/8/6

8-10

ورودی93پردیس

 

3

فارماکوگنوزی2

دوشنبه 96/8/8

8-10

ورودی92 پردیس

 

4

فراورده های آرایشی و بهداشتی

شنبه 96/8/13

16-14

ورودی92روزانه

 

5

فارماکوگنوزی 1

شنبه 96/8/13

8-10

ورودی93روزانه

 

6

سم شناسی

یکشنبه 96/8/14

8-10

ورودی 92پردیس

 

7

فارماسیوتیکس2

دوشنبه 96/8/15

8-10

ورودی94روزانه و93پردیس

8

 

ییوشیمی پایه نظری

شنبه 96/8/20

14-12

ورودی96

 

9

فیزیولوژی 2

یکشنبه 96/8/21

14-12

ورودی95روزانه

 

10

دارو درمان3

یکشنبه 96/8/21

14-16

ورودی92روزانه

 

11

کارآموزی داروخانه شهری

چهارشنبه 96/8/24

10-8

ورودی93روزانه و93پردیس

 

12

داروشناسی1

چهارشنبه 96/8/24

12-10

ورودی94روزانه و93پردیس

 

13

کنترل فیزیک و شیمیایی

شنبه 96/8/27

10-8

ورودی92 روزانه

 

14

بیولوژی مولکولی

دوشنبه 96/8/29

10-8

ووردی 96

 

15

آمارزیستی

دوشنبه 96/8/29

12-10

ورودی93روزانه و93پردیس

 

16

شیمی آلی (1)

دوشنبه 96/8/29

16-14

ورودی95

 

17

بیوتکنولوژی دارویی

سه شنبه 96/8/30

12-10

ورودی94پردیس

 

18

گیاهان دارویی

شنبه 96/9/04

16-14

ورودی94روزانه

19

 ویروس شناسی  شنبه 96/9/4  12-14  ورودی 94 پردیس

 

20

فارماسیوتیکس5

دوشنبه 96/9/6

10-8

ورودی92روزانه

 

21

کنترل مسمومیت

سه شنبه 96/9/7

16-14

ورودی91روزانه

 

22

فیزیکال (2)

شنبه 96/9/11

10-8

ورودی93روزانه و92پردیس

 

23

فراورده های بیولوژیک

یکشنبه 96/9/12

10-8

ورودی93پردیس

 

 

24

شیمی عمومی

سه شنبه 96/9/14

12-10

ورودی96

25

زبان تخصصی

 

سه شنبه 96/9/14

10-8

ورودی 94روزانه

26

فیزیولوژی2

 

سه شنبه 96/9/14

14-12

ورودی94پردیس –ورودی95

27

شیمی دارویی3

دوشنبه 96/9/20

16-14

ورودی 92روزانه و92   پردیس

28

شیمی دارویی1

 

دوشنبه 96/9/20

10-8

ورودی93روزانه

29

 

فارماسیوتیکس1

دوشنبه 96/9/20

12-10

ورودی94پردیس

30

 

فیزیکال 1

چهارشنبه 96/9/22

10-8

ورودی94روزانه و 93پردیس

 31 کنترل میکروبی
 دوشنبه 96/9/27
 10-12  ورودی 92 روزانه

32

 

دارو درمان2

سه شنبه 96/9/28

10-8

ورودی92پردیس

33

 

دارو درمان1

سه شنبه 96/9/28

16-14

ورودی93روزانه

34

داروشناسی 2

 

چهارشنبه 96/9/29

12-10

ورودی94روزانه