برنامه امتحانات میانترم نیمسال اول سال تحصیلی 98 – 97 رشته داروسازی

 

برنامه امتحانات میان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

نام امتحان

روز

تاریخ و ساعت

ایمنی شناسی

دوشنبه

97/8/14 ساعت 14-12/30

شیمی دارویی 2

شنبه

97/8/26 ساعت 10/30-8/30

دارودرمان 3

شنبه

97/8/26 ساعت 14-12/30

فارماکوگنوزی 2

شنبه

97/8/26 ساعت 14-12/30

فارماکولوژی 2

شنبه

97/8/26 ساعت12/30-10/30

شیمی آلی 1

یکشنبه

97/8/27 ساعت12/30-10/30

آنالیز دستگاهی 1

دوشنبه

97/8/28 ساعت 10/30-8/30

آنالیز دستگاهی 2

دوشنبه

97/8/28 ساعت 10/30-8/30

فیزیکال فارماسی1

دوشنبه

97/8/28 ساعت14-12/30

شیمی عمومی

سه شنبه

97/8/29 ساعت 12/30-10/30

کارآموزی 1

چهارشنبه

97/8/30 ساعت 14-12/30

کارآموزی 1

چهارشنبه

97/8/30 ساعت 14-12/30

فارماسیوتیکس 3

چهارشنبه

 97/8/30 ساعت 10/30-8/30

شیمی آلی 2

چهارشنبه

97/8/30 ساعت 12/30-10/30

بیوفارماسی

چهارشنبه

97/8/30 ساعت 14-12/30

دارورمانی 2

شنبه

97/9/3  ساعت 10/30-8/30

فیزیکال فارماسی2

شنبه

97/9/3 ساعت 12/30-10/30

بیوتکنولوژی دارویی

شنبه

97/9/3 ساعت 14-12/30

شیمی دارویی 1

دوشنبه

97/9/5 ساعت 10/30-8/30

زبان تخصصی

دوشنبه

97/9/5 ساعت 14-12/30

فارماکوگنوزی 1

چهارشنبه

97/9/7 ساعت10/3-8/30

فارماکوگنوزی 2

پنجشنبه

97/9/8 ساعت12/30-10/30

فارماسیوتیکس2

چهارشنبه

97/9/7 ساعت14-12/30

بیولوژی مولکولی

چهارشنبه

97/9/7 ساعت10/30-8/30

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۲ آبان ۱۳۹۷ ۱۳:۵۲