برنامه امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی 98 – 97 رشته داروسازی بین الملل

برنامه امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی 98 97 رشته دارو سازی بین الملل

ایام هفته

تاریخ

ورودی 95بین اللمل

ورودی 96بین الملل

ورودی 97بین الملل

چهارشنبه

97/10/19

 

شیمی آلی2

15/30- 13

شیمی آلی (1)

15/30- 13

زیست (1)

15/30- 13

شنبه

97/10/22

 

 

 

یکشنبه

 

97/10/23

انگل شنشاسی قارچ شناسی

15/30- 13

فیزیولوژی (1)

15/30- 13

 

دوشنبه

 

97/10/24

 

 

شیمی مقدماتی

10/30 8/30

سه شنبه

 

97/10/25

 

 

 

چهارشنبه

 

97/10/26

اخلاق وقوانین در داروسازی 30/12 30/10

ایمنی شناسی

10/30 8/30

 

پنج شنبه

 

97/10/27

 

 

 

شنبه

 

97/10/29

بیوشیمی بالینی

15/30- 13

شیمی تجزیه

15/30- 13

زیست 2

15/30- 13

یکشنبه

 

97/10/30

 

 

 

دوشنبه

 

97/11/1

 

بیولوژی

10/30 8/30

 

سه شنبه

 

97/11/2

 

 

 

چهارشنبه

 

97/11/3

فارماسیوتیکس1

15/30- 13

کمک های اولیه

10/30 8/30

تشریح

10/30 8/30

پنج شنبه

 

97/11/4

 

اصول خدمات بهداشتی

10/30 8/30

 

شنبه

 

97/11/6

مقدمات گیاه شناسی

15/30- 13

مقدمات گیاه شناسی

15/30- 13

بافت

10/30 8/30