برنامه امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی 98 – 97 رشته داروسازی

 

برنامه امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی 98 97 رشته دارو سازی

ایام هفته

تاریخ

ورودی 92

ورودی 93

ورودی 94

ورودی 95

ورودی 96

ورودی 97

چهارشنبه

97/10/19

 

 

دارو درمان 3

10/30 8/30

گنوزی 2

12/30 10/30

داروشناسی 2

12/30 10/30

 

شیمی عمومی

12/30 10/30

شنبه

97/10/22

 

فرآورده های آرایشی

10/30 8/30

آنالیز

12/30 10/30

زبان تخصصی

10/30 8/30

فیزیولوژی 2

12/30 10/30

بیوشیمی پایه

10/30 8/30

یکشنبه

 

97/10/23

کنترل مسمومیت

10/30 8/30

 

 

 

 

اندیشه 1

12/30 10/30

دوشنبه

 

97/10/24

 

فارماسیوتیکس 5

12/30 10/30

 

 

ریاضیات

10/30 8/30

 

سه شنبه

 

97/10/25

 

 

فارماسیوتیکس 4

10/30 8/30

فارماسیوتیکس 2

10/30 8/30

 

اصول خدمات

12/30 10/30

چهارشنبه

 

97/10/26

کشت سلول گیاهی

10/30 8/30

کنترل میکروبی

12/30 10/30

 

 

تاریخ امامت

15/30 13/30

 

پنج شنبه

 

97/10/27

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

97/10/29

 

کشت سلولی

15/30 13/30

شیمی دارویی (1)

12/30 10/30

شیمی آلی (2)

10/30 8/30

شیمی آلی (1)

12/30 10/30

بیولوژی مولکولی

12/30 10/30

یکشنبه

 

97/10/30

پلیمر

12/30 10/30

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

97/11/1

 

طب سنتی

10/30 8/30

 

بیوتکنولوژی دارویی

12/30 10/30

آئین زندگی

15/30 13/30

بافت شناسی

10/30 8/30

سه شنبه

 

97/11/2

 

 

دارو درمان (2)

12/30 10/30

 

 

 

چهارشنبه

 

97/11/3

 

 

 

فرآورده های بیولوژیک

12/30 10/30

کمک های اولیه

10/30 8/30

تشریح

10/30 8/30

 

پنج شنبه

 

97/11/4

 

کنترل فیزیکو شیمیایی

10/30 8/30

کنترل فیزیکو شیمیایی

10/30 8/30

 

 

 

شنبه

 

97/11/6

کارآموزی در عرصه (2)

کارآموزی در عرصه (1)

 

کارآموزی شهری 1 واحدی

12/30 10/30

فیزیکال فارماسی (1)

10/30 8/30

ایمنی شناسی

10/30 8/30

ادبیات فارسی

12/30 10/30