برنامه میان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی 96 - 97

 

ردیف

نام درس

روز و تاریخ

ساعت برگزاری

ورودی

1

زبان تخصصی

یکشنبه 97/1/19

8:30-10:30

94 پردیس

2

کارآموزی داروخانه شهری (2)

پنج شنبه 97/1/23

10:3012:30

93 روزانه و 93 پردیس

3

فارماسیوتیکس (2) نظری

یکشنبه 97/1/26

8:30-10:30

94 پردیس

4

دارو شناسی (3) نظری 2 واحدی

سه شنبه 97/1/28

10:3012:30

94 روزانه

5

فارماکوگنوزی (2) نظری

شنبه 97/2/1

10:3012:30

93 روزانه

6

فرآورده های آرایشی بهداشتی

شنبه 97/2/1

8:30-10:30

92 پردیس

7

دارو شناسی 2 (4 واحدی )

سه شنبه 97/2/4

10:3012:30

93 پردیس

8

فرآورده های بیولوژیک

مشترک ( دو ورودی )

سه شنبه 97/2/4

8:30-10:30

94 پردیس و 94 روزانه

9

شیمی دارویی (2)

شنبه 97/2/8

8:30-10:30

93 روزانه

10

گیاهان دارویی نظری

یکشنبه 97/2/9

16 - 14

94 پردیس

11

فارماسیوتیکس(3) نظری

مشترک ( دو ورودی )

دو شنبه 97/2/10

10:3012:30

93 پردیس و 94 روزانه

12

کنترل فیزیکوشیمیایی داروها نظری

سه شنبه 97/2/11

8:30-10:30

92 پردیس

13

گیاهان دارویی نظری

سه شنبه 97/2/11

8:30-10:30

ورودی 96

14

کنترل میکروبی داروها نظری

شنبه 97/2/15

10:3012:30

92 پردیس

15

دارو درمان بیماریها (2)

یکشنبه 97/2/16

8:30-10:30

93 روزانه

16

شیمی تجزیه نظری

یکشنبه 97/2/2

8:30-10:30

ورودی 96

17

دارو درمان بیماریها (1)

سه شنبه 97/2/18

16 - 14

94 روزانه و 93 پردیس

18

فارماکولوژی (1) نظری

شنبه 97/2/22

10:3012:30

ورودی 95 و 94 پردیس

19

سم شناسی نظری

یکشنبه 97/2/23

8:30-10:30

93 روزانه

20

فارماکوگنوزی (1) نظری

دو شنبه 97/2/24

8:30-10:30

93 پردیس

21

روشهای آنالیز دستگاهی

چهارشنبه 97/1/19

8:30-10:30

94 روزانه

22

فارماسیوتیکس (4) نظری

دوشنبه 97/2/31

16 - 14

93 روزانه

23

فیزیکال فارماسی (1)

دوشنبه 97/2/31

8:30-10:30

94 پردیس

24

فارماکوگنوزی (1) نظری

دوشنبه 97/2/31

16 - 14

94 روزانه

25

دارو درمان بیماریها (3)

سه شنبه 97/3/1

10:3012:30

92 پردیس

26

شیمی دارویی (1)

سه شنبه 97/3/1

8:30-10:30

93 پردیس

27

کارآموزی داروخانه شهری (2)

پنج شنبه 97/3/5

10:3012:30

93 روزانه و 93 پردیس

27

فیزیکال فارماسی (2)

پنج شنبه 97/3/10

10:3012:30

94 روزانه و 93 پردیس