ورودی 96

فهرست دروس نیمسال اول  سال تحصیلی    97 - 96          ( ترم   اول )

ورودی 96 دانشجویان خارجی

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

 

بافت شناسی

1

5/0

دکتر کمانی

2

 

تشریح

1

5/0

دکتر کمانی

3

 

شیمی عمومی مقدماتی

4

-

دکتر آرام رضایی

4

 

تربیت بدنی (1)

-

1

آقای مظاهری

5

 

ادبیات فارسی

3

-

خانم باقری - دکترسلیمانی

6

 

زبان انگلیسی

3

-

دکتر مهربان

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

جمع واحدها : 

14  واحد

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره (         )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

 

یکشنبه

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

 

دوشنبه

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

 

 

سه شنبه

بافت و تشریح

سالن آمفی تئاتر

بافت و تشریح

سالن آمفی تئاتر

زبان انگلیسی

کلاس شماره (5)

 

چهارشنبه

شیمی عمومی مقدماتی

سالن آمفی تئاتر

شیمی عمومی مقدماتی

سالن آمفی تئاتر

 

 

پنج شنبه

تربیت بدنی (1)