ورودی 95

فهرست دروس نیمسال اول  سال تحصیلی    97 - 96    ( ترم   دوم و سوم     )

ورودی 95 دانشجویان خارجی

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

 

فیزیولوژی (1) نظری

4

-

گروه فیزیولوژی

2

 

فیزیک مقدماتی

2

-

دکتر خوش گرد

3

 

ریاضیات مقدماتی

2

-

دکتر امیری

4

 

بیولوژی سلولی

2

-

دکتر تولایی – دکتر راسخیان

5

 

زیست شناسی مقدماتی

2

-

دکتر تولایی – دکتر راسخیان

6

 

تربیت بدنی (2)

-

1

آقای مظاهری

7

 

بیولوژی مولکولی و ژنتیک

2

-

دکتر تولایی – دکتر بهرامی – دکتر راسخیان

8

 

شیمی مقدماتی

4

-

دکتر آرام رضایی

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

جمع واحدها : 

      19    واحد

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره (        )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

فیزیولوژی (1) نظری

کلاس شماره 6 پزشکی

 

ریاضیات مقدماتی

کلاس شماره 6 دارو سازی

 

یکشنبه

 

 

زیست شناسی مقدماتی

کلاس شماره 2

 

دوشنبه

 

فیزیولوژی (1) نظری

کلاس شماره 6 پزشکی

فیزیک مقدماتی

کلاس شماره 6 دارو سازی

 

سه شنبه

بیولوژی مولکولی و ژنتیک

سالن آمفی تئاتر

 

بیولوژی سلولی مولکولی

کلاس شماره 6 دارو سازی

 

چهارشنبه

شیمی مقدماتی

سالن آمفی تئاتر

شیمی مقدماتی

سالن آمفی تئاتر

 

 

پنج شنبه

تربیت بدنی (2)