تقویم آموزشی سال تحصیلی 97-96

تقویم دانشگاهی نیمسال اول سال تحصیلی 97 96

 

1 انتخاب واحد اینترنتی          1396/6/5 لغایت 1396/6/24

2 شروع کلاسها                          1396/6/25

3 حذف و اضافه برای دو درس      10و1396/7/11

4 حذف اضطراری تا تاریخ                1396/9/18

5 پایان کلاسها                             1396/10/20

6 امتحانات پایان ترم             1396/10/23  لغایت 1396/11/11

اداره آموزش داروسازی