روسای پیشین دانشکده داروسازی


Dr.Bahrami

دکتر غلامرضا بهرامی از سال 1382 لغایت 1388/06/15

 
 دکتر بابک غلامین  

دکتر بابک غلامین از تاریخ  1388/06/17 لغایت 1390/01/23

 دکتر قباد محمدی  

دکتر قباد محمدی از تاریخ  1390/01/24 لغایت 1391/05/02

 dr.Mojarrab  

دکتر مهدی مجرب از تاریخ  1391/05/03 لغایت 1396/07/25

 


تاریخ بروزرسانی : ۶ اسفند ۱۳۹۶ ۱۰:۱۴