آدرس پستی:  کرمانشاه- بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه - بلوار پرستار – دانشکده داروسازی 
 
 کد پستی: 6734667149 ، صندوق پستی: 1673 -67145
  
تلفن: 4276488 و 4276489 -0833
 
دورنگار: 4276493 -0833
 
پست الکترونیکی: fac_pharmacy @ kums . ac . ir

تاریخ بروزرسانی : ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ۰۹:۴۲